Nava Ratnas Nine gems

Nava Ratnas Nine gems నవరత్నాలు
(1) ముత్యం,
(2) పగడం,
(3) గోమేధికం,
(4) వజ్రం,
(5) కెంపు,
(6) నీలం,
(7) కనకపుష్యరాగం,
(8) పచ్చ (మరకతం),
(9) ఎరుపు (వైడూర్యం).
Updated: August 10, 2020 — 4:33 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *