Names of Telugu years

Names of Telugu years  తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు Telugu Samvatsaraala perlu

 

( 1 ) ప్రభవ :-

1927, 1987, 2047, 2107

 

( 2 ) విభవ :-

1928, 1988, 2048, 2108

 

( 3 ) శుక్ల :-

1929, 1989, 2049, 2109

 

( 4 ) ప్రమోదూత :-

1930, 1990, 2050, 2110

 

( 5 ) ప్రజోత్పత్తి :-

1931, 1991, 2051, 2111

 

( 6 ) అంగీరస :-

1932, 1992, 2052, 2112

 

( 7 ) శ్రీముఖ :-

1933, 1993, 2053, 2113

 

( 8 )భావ. –

1934, 1994, 2054, 2114

 

9యువ.  –

1935, 1995, 2055, 2115

 

10.ధాత.  –

1936, 1996, 2056, 2116

 

11.ఈశ్వర. –

1937, 1997, 2057, 2117

 

12.బహుధాన్య.-

1938, 1998, 2058, 2118

 

13.ప్రమాది. –

1939, 1999, 2059, 2119

 

14.విక్రమ. –

1940, 2000, 2060, 2120

 

15.వృష.-

1941, 2001, 2061, 2121

 

16.చిత్రభాను. –

1942, 2002, 2062, 2122

 

17.స్వభాను. –

1943, 2003, 2063, 2123

 

18.తారణ. –

1944, 2004, 2064, 2124

 

19.పార్థివ. –

1945, 2005, 2065, 2125

 

20.వ్యయ.-

1946, 2006, 2066, 2126

 

21.సర్వజిత్తు. –

1947, 2007, 2067, 2127

 

22.సర్వదారి. –

1948, 2008, 2068, 2128

 

23.విరోధి. –

1949, 2009, 2069, 2129

 

24.వికృతి. –

1950, 2010, 2070, 2130

 

25.ఖర.

1951, 2011, 2071, 2131

 

26.నందన.

1952, 2012, 2072, 2132

 

27 విజయ.

1953, 2013, 2073, 2133,

 

28.జయ.

1954, 2014, 2074, 2134

 

29.మన్మద.

1955, 2015, 2075 , 2135

 

30.దుర్మిఖి.

1956, 2016, 2076, 2136

 

31.హేవళంబి.

1957, 2017, 2077, 2137

 

32.విళంబి.

1958, 2018, 2078, 2138

 

33.వికారి.

1959, 2019, 2079, 2139

 

34.శార్వారి.

1960, 2020, 2080, 2140

 

35.ప్లవ

1961, 2021, 2081, 2141

 

36.శుభకృత్.

1962, 2022, 2082, 2142

 

37.శోభకృత్.

1963, 2023, 2083, 2143

Updated: July 28, 2020 — 1:40 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *