లేడీస్ కార్ డ్రైవింగ్

కార్ యాక్సిడెంట్ లో గాయపడ్డ పేషెంట్ తో డాక్టర్
Doctor: లేడీస్ కార్ నడుపుతున్నారంటే నువ్ చాలా జాగ్రత్తగా రోడ్ కి దూరంగా ఉండాలని తెలీదా?
Patient: ఎక్కడి రోడ్డు? నేను దూరంగా పార్క్ లో పడుకున్నా.

Ladies Car Driving Jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *