తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 9

కాచిన చెట్టుకే రాళ్ళ దెబ్బలు.
కాగల కార్యం గందర్వులే తీర్చినట్లు.
కాకి ముక్కుకు దొండ పండు.
కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు.
కాకిలా కలకాలం బ్రతికేకన్నా, హంసలా ఆరు నెలలు బ్రతికినా చాలు.
కాలం కలిసి రాక పొతే, కర్రే పామై కాటు వేస్తుంది.
కాలికేస్తె మెడకి, మెడకేస్తే కాలికి.
కాలు జారితె తీసుకోగలం కాని, నోరు జారితె తీసుకోగలమా!
కాశాయం కట్టిన వాల్లందరు సన్యాసులు కారు, కశాయం మింగిన వాళ్ళందరికి కఫం కరగదు.
కాసు ఉంటే మార్గముంటది.
కడుపు చించుకుంటే కాళ్లపై పడ్డట్లు.
కలకాలపు దొంగ ఒకనాడు దొరుకును.
కలిమి లేములు కావడి కుండలు.
కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం.
కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే, నడిచి వచ్చే కొడుకు పుడతాడు.
కళ్యాణమొచ్చినా కక్కొచ్చినా ఆగదన్నట్లు
కంచే చేను మేసినట్లు
కంచు మ్రోగినట్లు కనకంబు మ్రోగునా.
కందకు లేని దురద కత్తిపీటకు ఎందుకు?
కందకు కత్తిపీట లోకువ.
కందెన వేయని బండికి కావాల్సినంత సంగీతం.
కరవమంటే కప్పకు కోపం, విడవమంటే పాముకు కోపం.
కర్ర ఇచ్చి పళ్లు రాలకొట్టిచ్చు కోవటం.
కష్టే ఫలే.
కట్టె కొట్టె తెచ్చె.
కయ్యానికి కాలు దువ్వడం.
కీడెంచి మేలెంచమన్నారు.
కొడితె ఏనుగు కుంభస్ధలం మీద కొట్టాలి.
కొంప కొల్లేరు అయ్యింది.
కొనబోతె కొరవి అమ్మబోతె అడవి.
కొండనాలికకు మందెస్తే ఉన్న నాలిక ఊడిందట.
కొండను తొవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు.
కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరుగుతాయి.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *