తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 8

కొరకరాని కొయ్యాలా.
కొరివితో తల గోక్కొవడం.
కోతి పుండు బ్రహ్మ రాక్షసి.
కోతికి కొబ్బరి చిప్ప ఇచ్చినట్లు.
కోతికి పుండైతే గీక నాక.
కొత్తొక వింత – పాతొక రోత.
కొత్త అప్పుకు పోతె పాత అప్పు బయటపడ్డదట.
కొత్త భిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడు.
కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం.
క్షేత్రమెరిగి విత్తనం, పాత్రయెరిగి దానం.
కుడుము చేతికిస్తే పండగ అనేవాడు.
కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ.
కుక్క వస్తే రాయి దొరకదు, రాయి దొరికితే కుక్క రాదు.
కుక్షిలో అక్షరం ముక్క లెదు కానీ.
కుళ్లు ముండకి అల్లం పచ్చడి అన్నట్టు.
ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలువు.
ఇంట తిని, ఇంటి వాసాలు లెక్కపెట్టినట్లు.
ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైన పట్టలేడు.
ఇంటి పేరు కస్తూరివారు; ఇంటిలో గబ్బిలాల కంపు.
ఇంటికన్న గుడి బద్రము.
ఇంట్లో చూరు కింద నీళ్లు తాగి, బయటకొచ్చి చల్ల తాగామని చెప్పుకుంటారు.
ఇంట్లో ఈగలా మోత బైట పల్లకి మోత.
ఇస్తే హిరణ్య దానం, ఇవ్వక పొతే కన్యా దానం.
ఇసుక తక్కెడ పేడ తక్కెడ.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *