తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 6

దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి వరం ఇవ్వడు.
దక్కిందె దక్కుడు.
దమ్మిడి ముండకు ఏగాని క్షవరం.
దంపినమ్మకు బొక్కిందె కూలిట.
దన్చినమ్మకి బొక్కిందీ దక్కుదు.
దండం దశ గుణం భవేత్.
దరిధ్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన.
దయగల మొగుడు తలుపు దగ్గరకు వేసి కొట్టాడట.
దీపముండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకొవాలి.
దెముడికి దక్షిణ ఎందుకెయ్యాలంటే ఉత్తరం వేస్తే వెళ్ళదు కనుక.
దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు.
దిక్కు లేని వాడికి దేవుడే దిక్కు.
దిన దిన గండం, కాని దీర్గాయిశ్శు.
దొంగ చేతికి తళాలు ఇచ్చినట్లు.
దొంగకు దొంగ బుద్ది, దొరకు దొర బుద్ది.
దొంగకు తేలు కుట్టినట్లు.
దూరపు కొండలు నునుపు.
దున్మపోతు మీద వర్షం కురిసినట్లు.
దురాశ దుఖానికి చేటు.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *