తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 4

బంతిలో బాలపక్షం.
బతకలేని బడి పంతులు.
బతికుంటే బలుసాకు తినవచ్చు.
బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లా.
బెల్లం కొట్టిన రాయిలా.
భార్య గుణవతి శత్రు.
భక్తి లేని పూజ పత్రి చేటు.
బిడ్డొచ్చిన వేళ గొడ్డొచ్చిన వేళ.
బోడి ముండకి మంగళ హారతి ఒకటి.
బూడిదలో పొసిన పన్నీరు.
ఆడ పిల్ల, సిగ్గు బిళ్ళ పలువురి లో కనిపించ రాదు.
ఆడబోయిన తీర్దము యెడురైనట్లు.
ఆడదాని వయస్సు మగవాని సంపాదన అడగొద్దన్నట్టు.
ఆడలేక మద్దెల వోడు అన్నట్లు.
ఆది లోనే హంస పాదు.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *