తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 3

ఆడి తప్ప రాదు, పలికి బొంక రాదు.
ఆకాశానికి హద్దే లేదు.
ఆకలి రుచి యెరుగదు, నిద్దుర సుఖము యెరుగదు, వలపు సిగ్గు యెరుగదు.
ఆకలి వేస్తే రొకలి మింగమన్నాడట.
ఆకు యెగిరి ముల్లు మీద పడ్డ, ముల్లు వచ్చి ఆకు మీద పడినా చిరిగేది ఆకే.
ఆలస్యం అమృతం విషం.
ఆలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సొమలింగం.
ఆరే దీపానికి వెలుగు యెక్కువ.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము.
ఆస్తి మూరెడు ఆశ బారెడు.
ఆత్రగానికి బుద్ది మట్టము.
ఆవలింతకు అన్న ఉన్నాడు కాని, తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడట.
ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టినట్లు.
ఆవు చేను మేస్తే, దూడ గట్టు మేస్తుందా?
ఆయనే వుంటే మంగలి ఎందుకు?
అబద్దము ఆడినా అతికినట్లు ఉండాలి.
అభ్యాసము కూసు విద్య.
అచ్చిగాడి పెళ్ళిలో బుచ్చిగాడికి ఒక జంజపు పోగు.
అడగనిదే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు.
పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *