తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 2

అడవారి మాటలకు అర్థాలే వెరులే.
అడవి కాచిన వెన్నెల.
అడవిలో పెళ్ళికి జంతువులే పురోహితులు.
అడిగే వాడికి చెప్పేవాడు లోకువ.
అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్టు.
అడుక్కున్నమ్మకు అరవయ్యి కూరలట, వండుకున్న అమ్మకు ఒకటే కూరట.
అడుసు తొక్కనేల కాలు కడగనేల.
ఏమి లేని యెడారిలో ఆముదము చెట్టే మహా వృక్షము.
అగడ్తలో పడ్డ పిల్లికి అడ్డే వైకుంటము.
అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు.
అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు.
ఐశ్వర్యము వస్తే అర్థ రాత్రి గొడుగు పట్టమనేవాడు.
ఎంకి పెళ్ళి సుబ్బి చావుకి వచ్చింది.
ఆకులు నాక్కునే వాడి దగ్గర మూతులు నాక్కునే వాడట.
అమాయకునికి అక్షింతలు ఇస్తే ఆవలకి వెళ్ళి నోట్లో వేసుకున్నాడట.
అంబలి నాకెటోడికి మీసాలెత్తేటోడొకడు.
అంభం లొ కుంభం లా.
అమ్మ కడుపు చూస్తుంది, పెళ్ళాం జేబు చూస్తుంది
అందం అన్నం పెట్టదు.
అందుని ముందు అందాలేల?
అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా, అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *