తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 16

తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేలు బెదురుతుందా?
తాతకు దగ్గులు నేర్పించుట.
తేలుకు పెతనమిస్తే తెల్లవార్లు కుట్టిందట.
తన కొపమే తన శత్రువు.
తన్ను మాలిన దర్మము మొదలు చెడ్డ బేరము.
తంతే బూరెల బుట్టలొ పడ్డట్లు.
తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు.
తెగేదాక లాగవద్దు.
తేనె పూసిన కత్తి.
తిక్కలోడు తిరనాల్లకు వెలితే ఎక్క దిగ సరిపోయిందట.
తినే ముందు రుచి అడగటం ఎందుకు?
తినగ తినగ గారెలు చేదు.
తిండి కోసం బ్రతకకూడదు, బ్రతకడం కోసం తినాలి.
తిండికి తిమ్మరాజు, పనికి పొతురాజు.
తిక్క మొగుడితో తీర్థానికి వెలితే తీర్థం అని తిప్పి తిప్పి కొట్టాడట.
తిమ్మిని బమ్మిని చెయ్యడం.
తుమ్మితే ఊడిపొయే ముక్కు.
సంబరాల పెళ్లికొడుకు సప్తాశ్టంలో కూడ వసంతాలన్నడట.
సంసారం చెద్దామని సప్తసముద్రాలలో స్నానం చెయ్యబోతే, ఉప్పు ఎక్కువై వున్నది కాస్తా ఊడింది.
సంగీతానికి చింతకాయలు రాలుతాయ?
సంకలో పిల్లొడిని ఉంచుకొని ఊరంా వెతికినట్టు.
సంతొషమే సగం బలం.
సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రదానం.
సత్రం భోజనం మఠం నిద్ర.
సీత కస్టాలు సీతవి, పీత కస్టాలు పీతవి.
సిగ్గు విడిస్తే శ్రీరంగమే.
సొమ్మొకడిది సోకొకడిది.
శుభం పలకరా పెళ్లికొడకా అంటే పెళ్లికూతురు ముండ ఎక్కడ చచ్చింది అని అడిగాడట.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *