తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 15

పంచ పాండవులు ఎంత మంది అని అడిగితే – మంచం కొళ్ళలా ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపించాడట.
పాండవులు సంపాదించిన రాజ్యం కౌరవుల తద్దినానికి సరిపోయిందట.
పండిత పుత్రః పరమ శుంఠః
పనిలేని మంగలోడు పిల్లి తల గొరిగినట్టు.
పప్పులో కాలేసినట్టు.
పరాయి సొమ్ము పాము వంటిది.
పరిగెత్తి పాలు తాగే కంటే నిలబడి నీళ్ళు తాగడం మేలు.
పట్ట పగలు కాకులు కావు కావు మంటుంటె మొగుడిని కౌగలించుకుందట.
పట్టిందల్లా బంగారమైనట్లు.పాడిందె పాడరా పాచిపళ్ళ దాసరా.
పాకి దానితో సరసం కంటే అత్తరు సాయిబుతో కలహం మేలు.
పానకంలో పుడక.
పాపమని పాత చీర ఇస్తే గోడ చాటుకు వెళ్లి మూర వేసిందట.
పాపి చిరాయువు.
పచ్చ కామెర్ల వచ్చిన వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా కనపడుతుంది.
పదుగురాడు మాట పాడిఅయ్యి చెల్లు.
పక్కలో బల్లెం.
పంచ పాండవులు ఎంత మంది అని అడిగితే – మంచం కొళ్ళలా ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపించాడట.
పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *