తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 13

పిల్లికి ఎలుక సాక్ష్యం.
పిండి కొద్ది రొట్టె.
పిట్ట కొంచెం కూత ఘనము.
పోరు నష్టము పొందు లాభము.
పూస గుచ్చినట్టు చెప్పడం.
పొర్లించి పొర్లించి కొట్టినా మీసాలకు మన్ను కాలేదన్నడట.
పొరుగింటి పుల్ల కూర రుచి.
పొట్ట కొస్తే అక్షరం ముక్క రాదు.
పొట్టి వానికి పుట్టెడు బుద్దులు.
పోటుగాడు పందిరి వేస్తే పిచ్చికలు వచ్చి కూల దోసాయట.
పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్లు.
పుండు మీద కారం చల్లినట్లు.
పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు, దానం కొద్ది బిడ్డలు.
పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది.
ఒక ఒరలో రెండు కత్తులు ఇమడవు.
ఒకడికి అద్రుష్టం కలిసి వచ్చి స్వర్గానికి వెళ్తే, రంభ ముట్లయి కూర్చుందిట.
ఒంటి పూట తిన్నమ్మ ఓర్చుకుంటే, మూడు పూటలు తిన్నమ్మ మూర్చ పొయిందట.
ఊళ్లో పెల్లికి అందరూ పెద్దలే.
ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కల హడవుడి.
ఊపిరి ఉంటే ఉప్పు అమ్ముకొని బ్రతకవచ్చు.
ఊరక రారు మహానుభావులు.
ఊరంతా చుట్టాలు, ఉట్టికట్ట తావు లేదు.
ఊరు మొహం గోడలు చెప్పుతాయి.
ఊరు పొమ్మంటుంది కాడి రమ్మంటుంది.
ఊరుకున్నంత ఉత్తమం లేదు, బోడి గుండంత సుఖం లేదు.
ఒట్టు తీసి గట్టున పెట్టు.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *