తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 12

నారు పొసిన వాడు నీరు పొయ్యడా?
నడుమంత్రపు సిరి, నరాల మీదపుండు ఆగనివ్వవట.
నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉందొ, నీ మాటలో అంతే నిజం ఉంది.
నక్కకి నాగలొకానికి ఉన్నంత తేడా.
నాట్యం చెయ్యవే రంగసాని అంటే నేల వంకర అందట.
నవ్వే ఆడదాన్ని, యెడ్చే మగవాడిని నమ్మకూడదు.
నవ్విన నాప చెనే పండుతుంది.
నవ్వు నాలుగు విదాల చేటు.
నవ్వులు పోయి నువ్వులౌతాయి.
నీ చెవులకు రాగి పోగులే అంటే అవీ నీకు లేవే అన్నట్లు.
నీ నెత్తి మీద ఎదో ఉంది అంటే అదేదో నీ చెత్తోనే తీసెయ్యి అన్నదట.
నీ ఎడమ చెయ్యి తియ్యి నా పుర చెయ్యి పెడతానన్నాడట ఒకడు.
నీకోడి కూస్తేకానీ తెల్లవారదా.
నీరు పల్లమెరుగు, నిజము దేముడెరుగు.
నిదానమే ప్రదానం.
నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తుంది.
నిజం నిప్పు లాంటిది.
నిమ్మకు నీరు ఎత్తినట్లు.
నిండా మునిగితే చలే ఉండదు.
నిండు కుండ తొనకదు.
నిప్పు ముట్టనిది చేయి కాలదు.
నోరు మంచిదైతే, ఊరు మంచిది.
నువ్వు మేకని కొంటే, నేను పులిని కొని నీ మెకని చంపిస్తా అన్నాడట.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *