తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 11

మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు వాసన చూడండి అన్నట్లు.
మాటలు చూస్తే కొతలు దాటుతాయి.
మాటలు నేర్చిన కుక్క ఉస్కోమంటె కిస్కో ఉస్కో అందట.
మంచి వాడు, మంచి వాడు అంటె, మంచమెక్కి గంతులేసాడుట.
మంచికి పోతె చెడెదురైనట్లు.
మంచిమాటకు మంది అంతా మనవాల్లే.
మంది ఎక్కువ అయితే మజ్జిగ పలచన అయినట్లు.
మందుకి పంపితే మాసకానికి వచ్చాడట.
మనిషి మర్మము, మాని చేవ బయటకు
తెలియవు.
మనిషి పేద అయితే మాటకు పేదా?
మనిషికి మాటే అలంకారం.
మనిషికొక మాట – గొడ్డుకొక దెబ్బ.
మనిషికొక తెగులు మహిలొ వేమ అన్నారు.
మనిషొకటి తలిస్తే, దేవుడొకటి తలిచాడట.
మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు.
మంత్రాలు తక్కువ, తుంపర్లు ఎక్కువ.

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *