తెలుగు సామెతలు Telugu Proverbs Telugu Saamethalu 10

మాటలు నెర్చిన కుక్క ఉస్కో అంటే ఉస్కో అందట.
మేక వన్నె పులి.
మెరిసేదంతా బంగారం కాదు.
మెత్తగా ఉంటే మొట్ట బుద్ది అయ్యిందట.
మింగ మెతుకులేదు మీసాలకు సంపెంగ నూనె!
మొగుడ్ని తన్ని మొగసాలకెక్కిందట
మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు, తొటికోడలు దెప్పినందుకు.
మొహమటనికి పొతె కడుపు అయ్యిందట
మొండి వాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు.
మూల విగ్రహనికి లేక ముస్టి ఎత్తుకుంటుంటె, ఉత్సవ విగ్రహలు వచ్చి వూరేగింపు ఎప్పుడు అన్నాయట.
మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్లు.
మూన్నాళ్ల ముచ్చట.
మొరటి వాడికి మొగలి పువ్వు ఇస్తే మడిచి ముడ్లో పెట్టుకున్నాడట.
మొరిగే కుక్క కరవదు.
మోసేవానికి తెలుసు కావడి బరువు.
ముడ్డి మీద తంతే మూతి పళ్ళు రాలినట్టు.
ముక్కట్టుకొమంటే బ్రాహ్మడి ముక్కు పట్టుకున్నాడట.
ముక్కు మీద కోపం.
ముక్కుకు సూటిగా పోవడం
ముళ్ళ కంప మీద పడిన గుడ్డలా.
ముల్లును ముల్లుతొనే తీయాలి, వజ్రాన్ని వజ్రం తోనే కొయ్యాలి.
ముందర కాళ్ళకి బంధాలు వేసినట్లు.
ముందు గొయ్యి – వెనుక నుయ్యి.
ముందు వచ్చిన చెవుల కంటె వెనకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి.
ముందుంది ముసళ్ల పండగ.
ముంజేటి కంకణానికి అద్దం ఎందుకు?
ముసలోడికి దసరా పండగన్నట్లు.
జోగి జోగి రాసుకుంటె రాలేది బూడిదే.
జుట్టు ఉన్న అమ్మ యే కొప్పైనా పెడుతుంది.

పేజీ | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22| 23

తెలుగు సామెతలు,
Telugu Proverbs,
Telugu Saamethalu, Telugu Idioms, Telugu Literature, Telugu Usage,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *