ఎపిపిఎస్సీ పంచాయతీ సెక్రటరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

ఎపిపిఎస్సీ పంచాయతీ సెక్రటరీ పరీక్షకు సంబంధించిన ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అభ్యర్ధులు క్రింది లింక్ లో ఆ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. APPSC Panchayat Secretary Exam results announced.
http://psrresults148304res.apspsc.gov.in/

హాల్ టికెట్ నంబర్ గుర్తులేని అభ్యర్ధులు క్రింది లింక్ లో తమ పేరు జన్మతేదీ ద్వారా హాల్ టికెట్ నెంబర్ తెలుసుకోవచ్చు. Those who forget their Hall Ticket number can know the number by entering their name and date of birth in the below link page.

http://website.apspsc.gov.in/knowyrhtnumber.appsc

Panchayat Secretary Exam final Key – View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *