ఆడవాళ్ళు ఈ భూమ్మీద ఇద్దరిమాటే వింటారు

ఆడవాళ్ళు ఈ భూమ్మీద ఇద్దరిమాటే చాలా జాగ్రత్తగా వింటారు, నిజాయితీగా అమలుచేస్తారు.
1: ఫోటోగ్రాఫర్
2: టైలర్
అంతకుమించి ఎవడి బాబు మాటకూడా వినరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *